วิธีดาวโหลดไฟล์ Filecloud

1 คลิกเลือก i’m not a robot หรือ ฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ จากนั้นให้เลือกภาพตามที่มันบอกให้เลือก

เลือกทั้งหมด 3 รูป (หากภาพค่อยๆเลื่อนหายไปทีละอันๆ ให้คลิกจนกว่ามันไม่มีภาพที่มันต้องการจากนั้นกด ตกลง หรือ VERIFY

เมื่อกรอกถูกต้องจะขึ้นเป็นปุ่ม Download File ขึ้นมาให้กด